OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGOSzkolenie Wózki Widłowe

Jezdniowe - Podnośnikowe - Unoszące
Podnośnikowe SpecjalizowaneCel szkolenia 


Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące Wózki oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu poziomego i pionowego z wykorzystaniem wózka jezdniowego. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów wózka, a w szczególności:

- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością budowy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów BHP.


Kategorie uprawnień:
- III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane.
- II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
- I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z podaniem rodzaju wózka specjalizowanego.


Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu: od 20 do 70 godzin ( uzależnione od uprawnień  )  

Wymagania wobec kandydata
-   ukończone 18 lat
-   wykształcenie co najmniej podstawowe

- brak przeciwskazań lekarskich


Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
- Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia - po zdaniu egzaminu UDT


Szkolenia odbywają się na zakładzie pracy

Posiadamy Uzgodnione Programy Szkoleń z UDT